Проекти

В краят на месец Април 2021 година, „Акумпласт“ АД приключи изпълнението на проект „Акумпласт АД част от Кръговата икономика” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1165-C01 по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, Приоритетна ос: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”.

Проектът се осъществи в град Добрич, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Изпълнението на проекта бе 12 месеца.
Общата цел на проект „Акумпласт АД част от Кръговата икономика ” бе повишаване на капацитета за производство на пластмасови шприцови изделия и засилване на експортния потенциал на предприятието, чрез инвестиции в ново производствено оборудване.

Специфичните цели на проекта бяха свързани с внедряването на съвременни технологии за увеличаване и подобряване на ресурсната ефективност и оптимизация на влаганите в производството ресурси – полимерни суровини, добити чрез рециклиране на отпадъчни полимери.

По проекта бяха закупени Шприцмашина и Линия за компаундиране с двоен шнек за рециклиране на полимери, които осигуряват най-новите достижения на техниката и разполагат със съответните технологии, с които се постига съвременно, конкурентно и екоцелесъобразно производство.

Реализацията на проекта изцяло спомага за изпълнението на стратегията на ЕС за пластмасите в "Кръговата икономика" при която се приема подход, основан на жизнения цикъл в зависимост от специфичните материали, за да се интегрират проектирането, използването, повторната употреба и рециклирането на продукти, съобразени с кръговата икономика, във веригите на стойността в сектора на пластмасите.  

 

 

Innovative packaging solutions for storage and conservation of 20th century cultural heritage of artefacts based on cellulose derivative

http://www.nemosineproject.eu

 

BG161PO003-2.1.13 Технологична модернизация в малки и средни предприятия

 

Проект BG 2003/004-937.05.01 Изпълнение на предприсъединителните ангажименти на Република България в сферата на здравословни и безопасни условия на труд

На 28 Октоври 2005 гд. в Министерството на труда и социалната политика бе подписан Договор по проект BG 2003/004-937.05.01 “Изпълнение на предприсъединителните ангажименти на Република България в сферата на здравословни и безопасни условия на труд” финансиран по програма ФАР, между “Акумпласт” АД и МТСП. Целта на проекта е да се подобрят условията на труд в малките и средни предприятия от пластмасопреработващата индустрия в страната. Общата стойност на проекта е 73 750 евро, като финансирането от страна на МТСП и ФАР е в размер на 40 282,25 евро, останалата сума се осигурява от “Акумпласт” АД. Продължителноста на проекта е 12 месеца. Със средствата от проекта ще се закупят машини и оборудване, както и ще се извърши цялостен ремонт на всички битово-санитарни помещения.

 

Проект BG161PO003-2.1.06 Технологична модернизация в малки и средни предприятия

Phoenix

Synergic combination of high performance ame retardant based on nano-layered hybrid particles as real alternative to halogen based ame retardant additives
Starting: January 2013 / Duration: 48 months
www.phoenix-eu-project.eu

Повече информация за проекта

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“. Вижте повече информация